Svorio metimas dr carthage mo, Document Information

Taip ištiestas mažasis Rastellio3pirštas prisišaukė rutulį, kuris nutūpė ant jo lyg paukštis. Jie jautsi maiau usi krt bedvasiu Vakar materializmu ir rodinjo, kad komunistin priespauda tik sustiprino j prisiriim prie tradicins Europos kultros. Pavyzdiui, ekonomikos istorikai iri lini j, skiriani pramonines Vakar alis nuo valstietik Ryt visuomeni, l is t i n i s e m s k is ] [ k a p it a Antropologai nustat Sankt Peterburgo Triesto linij, kuri, j [z a d r u g a ] nuomone, skiria maj ir didij eim sritis, Teiss istorijos specia listai atseka rib, skiriani primusias vienokias ar kitokias romn teiss formas ir j neprimusias alis. Galime pasidžiaugti, kad Rimbaud atveju atitinkamas bandymas pasisekė: tuo nusipelnė Marcelis Cou- lonas, apgynęs tikrą jo paveikslą nuo katalikiškos Claudelio ir Berri- chono17uzurpacijos. Konfliktas tikrai bt buvs neivengiamas. Paprastai kiekvienas rusų kalbos žodis yra vienas dėmesys.

Apibrėžimas

Vienas i keli istorikams engti priek bt didesnio dmesio skyrimas europiei ir neeuropiei sveikai, [g ekologiškai plona lempa n c a l v e z ] Kitas kelias Europos problem aikinimui panaudoti neeuropinius altinius, Treiasis kelias stengtis Europ siningai palyginti su jos kaimynais, o tokie palyginimai daugeliu atve j ir daugeliu aspekt bus ne Europos naudai.

O pirmiausia reikt suvelninti ton. Juk per pastarj imtmet t teuton geni" bei kit europiei elgesys buvo ne toks, kokiu bt galima labai didiuotis.

Galiausiai kaip ir bet kuri moni veikl, taip ir Europos istorij reikia ver tinti pagal jos paios nuopelnus. Siningai velgiant, jos niekaip negalima traukti Didij knyg1 1 sra, kur patenka tik genialiausi kriniai, atme tant menkaverius r.

Vieno pranczo nuomon iuo klausimu skamba optimistikai: Gal gale nusikaltimas ir Vakar istorija nra vienas ir tas pats dalykas. Tai, k Vakarai dav pasauliui, smarkiai pranoks ta tai, k jie padar blogo viarioms visuomenms ir asmenims1 '5 9.

Geras rašytojas nepasako daugiau, nei galvoja. Tai labai svarbu. Kalbėjimas yra ne tik minties raiška, bet ir jos realizacija. Taip ir ėjimas ne tik išreiškia norą pasiekti tikslą, bet ir jį realizuoja. Tačiau kaip tas noras realizuojamas: ar preciziškai pasiekiamas tikslas, ar ketinimus sužlugdo troškimas ir netikslumas - tai priklauso nuo ėjiko treniruotumo.

Taiau ne visi tam pritart. Vakar civilizacija Beveik met Europos istorija danai buvo tapatinama su Vakar civilizaci jos" palikimu. Ir i tikrj buvo sukurtas spdis, kad visa, kas tik vakarietika", yra civilizuota, o visa, kas civilizuota, yra vakarietika. Implikacijos ar papras iausio papildymo dka visa, kas tik turi kak rytietiko, imta laikyti blogesniu, atsilikusiu, nevertu dmesio.

Taiau nesunku rodyti, svorio metimas dr carthage mo ne maiau stipriai is poiris veikia ir kai kuriuos paios Europos regionus ypa rytinius. Apskritai kalbant, Vakar civilizacijos svoka apima ne vis Europ nors kartais ji taikoma ir toli nuo Europos esan tiems regionams. Kaip tik tie istorikai, kurie labiausiai link laikyti save Vakar" atstovais ypa anglai, pranczai, vokieiai, amerikieiai retai temato reikal aprainti Europos praeit kaip visum.

Jie nelink tyrinti Ryt Europos ali, maai jiems terpi ir toliausiai vakarus esanios Vakar Europos dalys. Galima nurodyti dau gyb veikal, pavadint Europos" ar Krikionikojo pasaulio" istorijomis, nors i tikrj jie tokie nra.

Streso tipai

Dauguma Vakar civilizacijos" tyrinjim apsiriboja temomis, susijusiomis tik su kai kuriomis Europos pusiasalio dalimis.

Rusija juose kartais yra, o kartais nra ir jos. Taigi kad ir kokia bt Vakar civilizacijos svoka, ji neutikrina siningo visos Europos istorijos apibendrinimo. Kad ir kaip Vakarus" apibdintume, tai vis tiek nebus Vakar Europos sinonimas6 1.

Tai labai keistas reikinys.

atp lab riebalų degintojas kaip deginti riebalus per 5 mėnesius

Kyla tari mas, ar tik Europos istorijos specialistai nesielgia kaip Grejers srio gamintojai: tame j gaminyje skyli ne maiau kaip paties srio. Vidur ami Europos istorija, parayta vieno ymaus Oksfordo dstytojo, ilg laik buvo laikoma standartiniu vadu i tem. Vidurami Bizantijos istorija taip skiriasi nuo Vakar Europos istorijos visu savo pobdiu, kad man pasirod, jog bus protingiau net nem ginti jos sistemingiau apvelgti, juo labiau, kad nesijauiu ess pakankamai kom petentingas tokios apvalgos imtis.

N ieko nekalbu ir apie vidurami Rusij ji per svorio metimas dr carthage mo nutolusi nuo tem, kurias pasirinkau tirti. Ir apie Ispanij kalbu tikriausiai maiau negu reikt Taigi knygos tema i tikrj apibriama kaip Vakar Europa lotyn krik ionikasis pasaulis ie terminai daugiau ar maiau analogiki". Tokiu atve ju atrodyt, kad viskas bt gerai, jei iai knygai bt parinktas pavadinimas, atitinkantis jos turin.

Pavyzdiui, ji galt vadintis Vidurami Vakar Euro pos istorija" arba Lotyn krikionikojo pasaulio istorija viduramiais". Taiau beskaitant i knyg paaikja, kad jos autorius nelabai stengiasi aptarti visas net ir lotyn krikionikojo pasaulio dalis.

valgiai pilvui numesti labiau lieknėja

Pavyzdiui, joje net neusimenama apie Airij ir Vels. Apie Jogailaii valdom Lenkijos ir Lietuvos karalyst, kuri nag rinjamojo periodo pabaigoje tikrai buvo didiausia lotyn krikionikojo pasau lio valstyb, rasime tik por trump uuomin.

Didiulei daugiatautei Vengrijos karalystei, kuri drieksi nuo Adrijos jros iki Transilvanijos, skiriama maiau dmesio negu Bizantijai ir graikams, kuriuos autorius i anksto atsisak nagrinti.

Labai populiari knyga Handbook to the History of Western Civilization Vaka r civilizacijos istorijos vadovas sudaryta laikantis panaaus keisto principo. Didiausioji i trij jos dali Europos civilizacija" nuo apie m. Jame aikinama, kad perjimas nuo Ryt prie klasikins ir nuo klasikins prie euro pins civilizacijos kaskart buvo susijs su pasistmjimu senesniosios visuomens periferijos link".

Tolesniuose skyriuose net nebandoma nors bendrais bruoais aprayti tos tvyns istorijos. Kalbama, kad buvusias Romos imperijos emes pasidalijo trys civilizacijos islamo, Staiatiki banyios ir Lotyn banyios", taiau nepateikiama tokio Europos pasidalijimo sistemingos analizs.

Tik vienas sakinys skirtas pagonikai Skandinavijai ir n vieno kitoms pagoni alims, kurios vliau buvo apkriktytos. Yra maas poskyris apie Vaka r Europos tautas" senaisiais laikais p. Esama uuomin apie slavus" ar slav kalbomis kalbanius 40 {VADAS mones", taiau niekur nenurodoma, kad btent jie sudar didiausi Europos indoeuropiei grup.

Yra dideli skyriai apie Vakar krikionikj pasaul m. Skyreliuose apie Europos ekspansij" kalbama apie vokiei kolonizacij arba apie jr keliones u Europos rib. Taiau detalesni paaikinim apie tai nra. Didiausiame i vis skyri Naujj laik pasaulis nuo met iki i dien" klausimai nagrinjami visikai neminint joki rytini" dalyk, kol pagaliau pasirodo Rusija ir tik ji vienajau susiformavusi valdant Petrui I. Nuo tada Rusija jau laikoma visateise Vakar pasaulio nare.

Autorius i anksto atsi prao u savavalikus mediagos atrinkimo ir tvarkymo principus", deja, nepa aikindamas, kokie gi tie jo principai.

mesti svorį atvėsti kas sukeltų nuovargį ir svorio kritimą

Dar vienas tos paios ikagos mokyklos krinys yra Didij knyg sva das". Jo tikslas pristatyti svarbiausius autorius ir veikalus, kurie btini norint suprasti Vakar civilizacij.

Walter Benjamin - Nusvitimai LT | PDF

Niekas ir nesitiki, kad tokio svado autoriai visus Europos regionus ir visas jos kultras traktuos kaip visikai lygiaverius. Taiau iankstiniai nusistatymai ir preferencijos tiesiog ria ak.

Papildytame ir pataisy tame svade i pamint autori 49 yra anglai arba amerikieiai, 27 pranc zai, 20 vokiei, 15 klasikini laik graik, 9 senovs Romos atstovai, 6 rusai, 4 skandinavai, 3 ispanai, 3 ankstyvieji ital autoriai, 3 airiai, 3 kotai, 3 Ryt Europos atstovai r.

III pried, p.

svorio netekimas 23322 aetna svorio kritimas

Panaus alikumas danai bdingas ir politikos teoretikams. Pavyzdiui, labai bdinga europin nacionalizm skirstyti du prieingus tipus rytin" ir vaka rin". N egaliu vadinti jo neeuropiniu ir man atrodo, kad geriausia j vadinti rytiniu dl to, kad jis pirmiausia pasirod rytus nuo Vakar Europos Jie turjo universitetus ir mokyklas, diegianias sugebjimus, kuriuos civi lizacija vertino.

svorio netekimas per 11 mėnesių numesti svorio turnyrui

Visikai kitaip buvo slav, o vliau Afrikos ir Azijos taut atveju Pasirodo, slav" analiz apsiriboja dalykais, susiju siais tik su ekais, slovakais, slovnais, serbais ir kroatais. Visikai nieko nekal bama apie tris didiausias slav tautas rusus, ukrainieius ir lenkus, kuri patirtis tiesiog prieinga tai analizei.

Kyla klausimas, kas, profesoriaus Plamenatzo nuomone, buvo tie slavai ir kur jie buvo? Ar Ryt Europoje gyvena tik slavai?

O lenkai, ekai ar serbai argi jie netroko savo nacionalini valstybi? Argi lenkai nesukr kalbos, vartojamos valstybs valdyme ir kultrai kurti, anksiau u vokieius?

Ar Prahos ir Krokuvos universitetai priklauso Rytams"? Ar Kopernikas moksi Oksforde? Taip jau ieina, kad galima pateikti daug argument, patvirtinani toki nacionalizmo tipologij, kuri remiasi skirtingais kultrins raidos tempais ir skir svorio metimas dr carthage mo tautikumo santykiais su valstybingumu. Utat nra joki argument, kuriais bt galima pateisinti etikei Rytai" ir Vakarai" klijavim.